dict.md logo
Results for C in English, page 608
CTX/DHAD/L-PAM
CTX/DHAD/PEG-ASP/PRED/VCR/VP-16
CTX/DHAD/PRDL/VCR
CTX/DHAD/PRED/VCR
CTX/DHAD/TSPA/WR-2721
CTX/DHAD/VP-16
CTX/DM
CTX/DM/DNR/MTX/PEG-ASP/STI571/VCR
CTX/DM/DNR/MTX/PEG-ASP/VCR
CTX/DM/DNR/MTX/TSPA/VCR/VP-16
CTX/DM/DNR/VCR
CTX/DM/DOX
CTX/DM/DOX/MOAB IDEC-C2B8/VCR
CTX/DM/DOX/MTX
CTX/DM/DOX/MTX/VBL
CTX/DM/DOX/MTX/VCR
CTX/DM/DOX/QUIN/VCR/VPAM
CTX/DM/DOX/STI571/VCR
CTX/DM/DOX/VCR
CTX/DM/DOX/VCR/VPAM
CTX/DM/DOX/VP-16
CTX/DM/G-CSF/VCR
CTX/DM/IDA/PEG-ASP/VCR
CTX/DM/MP/MTX/STI571/VCR/VP-16
CTX/DM/MP/MTX/VCR
CTX/DM/MP/MTX/VCR/VP-16
CTX/DM/VCR
CTX/DM/VP-16
CTX/DNR
CTX/DNR/MTX/PRED/VCR
CTX/DNR/PEG-ASP/PRED/VCR
CTX/DNR/PRED/TG/VCR/VM-26/VP-16
CTX/DNR/PRED/VCR
CTX/DOX
CTX/DOX//MOAB IDEC-C2B8/PRED/VCR/VP-16
CTX/DOX/5-FU
CTX/DOX/5-FU/FXM/HMM/MTX/PRED/TMX/VBL
CTX/DOX/5-FU/FXM/IFN-A/TMX
CTX/DOX/5-FU/FXM/TMX
CTX/DOX/5-FU/FXM/TSPA/VBL
CTX/DOX/5-FU/GM-CSF
CTX/DOX/5-FU/GM-CSF/MTX/VCR
CTX/DOX/5-FU/IFN-A
CTX/DOX/5-FU/MTX
CTX/DOX/5-FU/MTX/PRED
CTX/DOX/5-FU/MTX/PRED/VCR
CTX/DOX/5-FU/MTX/VCR
CTX/DOX/5-FU/PRED
CTX/DOX/5-FU/PRED/VCR
CTX/DOX/5-FU/SZC
CTX/DOX/5-FU/TMX
CTX/DOX/5-FU/TMX/ZDX
CTX/DOX/5-FU/VCR
CTX/DOX/5-FU/VP-16
CTX/DOX/5-FU/ZDX
CTX/DOX/DTIC
CTX/DOX/DTIC/VCR
CTX/DOX/EST/5-FU/MTX/TMX
CTX/DOX/FA/MTX
CTX/DOX/FAMP/MOAB IDEC-C2B8/PRED/VCR/VP-16
CTX/DOX/FAMP/PRED/VCR/VP-16
CTX/DOX/G-CSF
CTX/DOX/G-CSF/MOAB IDEC-C2B8/PRED/VCR
CTX/DOX/G-CSF/PRED/VCR
CTX/DOX/G-CSF/PRED/VCR/VP-16
CTX/DOX/G-CSF/TAX
CTX/DOX/G-CSF/VP-16
CTX/DOX/G3139/MOAB IDEC-C2B8/PRDL/VCR
CTX/DOX/G3139/MOAB IDEC-C2B8/PRED/VCR
CTX/DOX/GCSF-SD01
CTX/DOX/GCSF-SD01/IFF/VCR/VP-16
CTX/DOX/GM-CSF
CTX/DOX/GM-CSF BREAST VAC
CTX/DOX/GM-CSF/MTX/PAD/VCR/VP-16/ZDV
CTX/DOX/GM-CSF/MTX/VCR
CTX/DOX/GM-CSF/MTX/VCR/VP-16
CTX/DOX/GM-CSF/PRED/VCR
CTX/DOX/GM-CSF/VP-16
CTX/DOX/HMM
CTX/DOX/HMM/PRED/VCR
CTX/DOX/HMM/VCR
CTX/DOX/I131-MOAB-B1/MOAB IDEC-C2B8/PRED/VCR
CTX/DOX/I131-MOAB-B1/PRED/VCR
CTX/DOX/IFF/SC-58635/VBL/VCR/VP-16
CTX/DOX/IFN-A/IL-2/LAK
CTX/DOX/IFN-A/PRED/VCR
CTX/DOX/IL-2/VP-16
CTX/DOX/IL-3/PRED/VCR/ZDV
CTX/DOX/L-PAM/MTX/VCR
CTX/DOX/L-PAM/VCR
CTX/DOX/LEUP/TMX
CTX/DOX/MePRDL/MTX/PRED/VCR
CTX/DOX/MePRDL/PRED/VCR
CTX/DOX/MePRDL/VCR
CTX/DOX/MITO
CTX/DOX/MOAB CD52/PRED/VCR/VP-16
CTX/DOX/MOAB HER2
CTX/DOX/MOAB IDEC-C2B8/MOAB LL2/PRED/VCR
CTX/DOX/MOAB IDEC-C2B8/PRDL/VCR
CTX/DOX/MOAB IDEC-C2B8/PRED/PS-341/VCR/VP-16
CTX/DOX/MOAB IDEC-C2B8/PRED/rhuMAb VEGF/VCR
CTX/DOX/MOAB IDEC-C2B8/PRED/VCR
CTX/DOX/MOAB IDEC-C2B8/VCR/VP-16
CTX/DOX/MOAB VEGF/TXT
CTX/DOX/MP/MTX/PRED/VCR
CTX/DOX/MPA/QUIN/VP-16
CTX/DOX/MTX
CTX/DOX/MTX/NM/PCB/PRED/VCR/VP-16
CTX/DOX/MTX/PCB
CTX/DOX/MTX/PRDL/VCR
CTX/DOX/MTX/PRDL/VCR/VP-16
CTX/DOX/MTX/PRED/VCR
CTX/DOX/MTX/PRED/VP-16
CTX/DOX/MTX/VBL
CTX/DOX/MTX/VCR
CTX/DOX/MTX/VCR/VP-16
CTX/DOX/PCB/PRED/VCR
CTX/DOX/PRDL/R-VPAM/VCR/VP-16
CTX/DOX/PRDL/VCR
CTX/DOX/PRDL/VCR/VP-16
CTX/DOX/PRED
CTX/DOX/PRED/PS-341/VCR/VP-16
CTX/DOX/PRED/R-VPAM/VCR/VP-16
CTX/DOX/PRED/TMX
CTX/DOX/PRED/VCR
CTX/DOX/PRED/VCR/VM-26
CTX/DOX/PRED/VCR/VP-16
CTX/DOX/PRED/VCR/VP-16/ZDV
CTX/DOX/PRED/VM-26
CTX/DOX/PRED/VP-16
CTX/DOX/R115777
CTX/DOX/rhuMAb VEGF
CTX/DOX/SC-58635
CTX/DOX/SMS 201-995 pa/TMX
CTX/DOX/SR-4233
CTX/DOX/TAX
CTX/DOX/TAX/WR-2721
CTX/DOX/TMX
CTX/DOX/TMX/TXT
CTX/DOX/TMX/ZDX
CTX/DOX/TOR
CTX/DOX/TXT
CTX/DOX/VBL
CTX/DOX/VCR
CTX/DOX/VCR/VP-16
CTX/DOX/VCR/VP-16/ZDV
CTX/DOX/VP-16
CTX/DPPE
CTX/DPPE/EPI
CTX/DTIC/VCR
CTX/DuP-941
CTX/EPI
CTX/EPI/5-FU
CTX/EPI/5-FU/G-CSF
CTX/EPI/5-FU/MOAB HER2/TAX
CTX/EPI/5-FU/MTX
CTX/EPI/5-FU/SC-58635
CTX/EPI/MOAB HER2
CTX/EPI/TAX
CTX/EPI/TMX
CTX/EPI/TOR
CTX/EPI/VCR
CTX/FAMP
CTX/FAMP/G-CSF
CTX/FAMP/G3139
CTX/FAMP/IDEC-Y2B8
CTX/FAMP/IL-2
CTX/FAMP/L-PAM
CTX/FAMP/MEDI-507
CTX/FAMP/MOAB CD52
CTX/FAMP/MOAB CD52/MOAB IDEC-C2B8
CTX/FAMP/MOAB IDEC-152/MOAB IDEC-C2B8
CTX/FAMP/MOAB IDEC-C2B8
CTX/FAMP/VP-16
CTX/FK506/MMF
CTX/G-CSF
CTX/G-CSF/IL-6
CTX/G-CSF/MOAB IDEC-C2B8
CTX/G-CSF/TAX
CTX/G-CSF/TOPO
CTX/G-CSF/VCR
CTX/G-CSF/VP-16
CTX/G3139
CTX/GM-CSF
CTX/GM-CSF BREAST VAC/IFN-A
CTX/GM-CSF/IL-3
CTX/GM-CSF/PRED/VCR
CTX/GM-CSF/TAX
CTX/GM-CSF/VP-16
CTX/HMM/MTX
CTX/I131-MOAB-B1/VP-16
CTX/IDA/PRED/VCR
CTX/IFF/VP-16
CTX/IFN-A
CTX/IFN-A/IL-2
CTX/IFN-A/IL-2/TIL
CTX/IFN-A/L-PAM/PRED/VCR
CTX/IFN-A/PRED
CTX/IL-1A
CTX/IL-2
CTX/IL-2/Indomethacin/TIL
CTX/IL-2/LAK
CTX/IL-2/MOAB OKT3
CTX/IL-2/MOAB OKT3/TNF
CTX/IL-2/MOAB R24
CTX/IL-2/TIL
CTX/IL-2/TNF
CTX/indomethacin/zinc sulfate
CTX/ISA-51/MHP VAC/MULTI-EP MP VAC
CTX/ISA-51/MULTI-EP MP VAC/TET TOX PEP VAC
CTX/L-PAM
CTX/L-PAM/MePRDL
CTX/L-PAM/PRED/VCR
CTX/LipoDox/PRED/VCR
CTX/MeCCNU/VCR
CTX/MePRDL
CTX/MePRDL/MOAB IDEC-C2B8
CTX/MePRDL/SR29142/VCR
CTX/MMF
CTX/MOAB IDCE-C2B8/PEG-LD/PRED/VCR
CTX/MOAB IDEC-C2B8
CTX/MOAB IDEC-C2B8/PRDL/VCR
CTX/MOAB IDEC-C2B8/PRED
CTX/MOAB IDEC-C2B8/PRED/VCR
CTX/MOAB VEGF
CTX/MOAB VEGF/MTX
CTX/MP/MTX
CTX/MP/MTX/PRED/VCR
CTX/MP/MTX/VCR
CTX/MP/MTX/VP-16
CTX/MP/PRED/VCR
CTX/MTX
CTX/MTX/PEG/VCR
CTX/MTX/PRED/VCR
CTX/MTX/PRED/VCR/VP-16
CTX/MTX/VCR
CTX/MTX/VCR/VP-16
CTX/MTX/VP-16
CTX/PCB/PRED/VBL
CTX/PCB/PRED/VCR
CTX/PCB/VCR
CTX/PFOB
CTX/PIXY321
CTX/PRDL
CTX/PRDL/VCR
CTX/PRDL/VM-26
CTX/PRED
CTX/PRED/SR29142/VCR
CTX/PRED/VCR
CTX/PRED/VCR/RBZ
CTX/PRED/VP-16
CTX/SC-58635/THAL/VP-16
CTX/SR-2508
CTX/SR-4233
CTX/STI571/VP-16
CTX/TAX
CTX/TG
CTX/THAL
CTX/THERATOPE
CTX/TOPO
CTX/TOPO/VCR
CTX/TSPA
CTX/TSPA/VP-16
CTX/TXT
CTX/VCR
CTX/VCR/VP-16
CTX/VM-26/VP-16
CTX/VP-16
CTX/WR-2721
CTXA cpd
ctxA protein, Dictyostelium discoideum
CTXASA
ctxB protein, Dictyostelium discoideum
CtxC protein, Ceratitis capitata
CTXL
CTXN
CTXN1
CTXN1 gene
CTXN2 gene
CTXN3 gene
CTXN3 protein, human
Cu
CU 23
CU 32-085
Cu 8Q
Cu ATP
cu cm
cu cm of Water
Cu element
CU FT
CU IN
cu mm
CU protein, Ophiostoma ulmi
Cu Superoxide Dismutase
Cu tetra-t-butylphthalocyanine
Cu Zn Superoxide Dismutase
Cu-15 carbohydrazide cpd
CU-23
CU-32085
Cu-64-trastuzumab
Cu-Ac-HGGG-NH2
Cu-Ac-His-Gly-Gly-Gly-NH2
Cu-Ac-Phe-His-Gly-Gly-Gly-Trp-Gly-Gln-NH2
Cu-Ac-PHGGGWGQ-NH2
Cu-amine oxidase activity
Cu-aspirinate
Cu-ATPase HMA1, Arabidopsis
Cu-ATSM
Cu-benzyl-TETA-HSA
Cu-CDTA
Cu-Ch
Cu-Chl-Na
Cu-chlorin
Cu-cimetidine complex
Cu-CSTDD-Co
Cu-DBDIZ
Cu-DDC complex
Cu-DIPS-H2O
Cu-DM-Ac
Cu-DM-Et
Cu-DMDC complex
Cu-DOIDA
Cu-DOTA-(Lys3)BBN
Cu-DOTA-(Lys3)bombesin
Cu-DOTA-CTT
Cu-dppey
Cu-EBDC
Cu-eppe
Cu-ETS
Cu-ETSM
Cu-Gly-Gly-His-MA
Cu-His
Cu-IMCC
Cu-imidazole
Cu-KTS
Cu-Lys
Cu-lysine complex
Cu-MT protein, S cerevisiae
Cu-NA chelate transporter activity
Cu-NTA
Cu-OBrTCPP
Cu-OP26CAP
Cu-PMSTSC
CU-PTSM
Cu-PTSM2
Cu-PuPy
CU-R-Di-Glc
Cu-SFTCH
Cu-SMETH
Cu-Superoxide Dismutase
Cu-TETA
Cu-TETA-octreotide
Cu-TETA-Phe-Tyr-octreotate
Cu-thionein
Cu-transporting P1-type ATPase, Candida albicans
Cu-tyrosine
Cu-Zn Superoxide Dismutase
Cu-Zn superoxide dismutase activity
CU, CUL, cul8er : See you, see you later
Cu,Al,Mn,Ni copper alloy
Cu,Al,Mn,Ni,Zn copper alloy
Cu,Zn-SOD
cu. ft.
Cu((9)aneN3)
Cu(1,4-dimethyl-1,10-phenanthroline)(glycine)NO(3)
Cu(1)(ophen)2
Cu(2)-DIPS(4)
Cu(2)(heme b)(2) protein, Bos taurus
Cu(2+)-exporting ATPase activity
Cu(3-Clip-Phen)
Cu(3HFBH)
Cu(4,7-dimethyl-1,10-phenenthroline)(glycinato)NO(3)
Cu(64)TETA-D-Phe(1)-Tyr(3)-octreotate
Cu(9aneN3)2
Cu(Ac)2(MPh2I)2
Cu(bis(HPP))
Cu(bzim)(H(2)O)Cl(2)
Cu(cinoxacinate)2
Cu(dmp)2
Cu(Et2dsc)2
Cu(GABA(mpy)2)
Cu(GABA(mpy)2)Br
Cu(Gly-A-But)
Cu(H2bupt)Cl4
Cu(H2ept)
Cu(H2nft)Cl2
Cu(H2O)2(imH)4
Cu(hfa)2. TMEDA
Cu(His)2
Cu(Hsacm)2(NO3)2
Cu(I)
Cu(I) thiolate
Cu(I)-thionein
Cu(I)-translocating P-type ATPase, E coli
Cu(I)(dppey)(2)Cl
Cu(I)(eppe)(2)Cl
Cu(II)
Cu(II) (DEDTC)2
Cu(II) (DMDTC)2
Cu(II) 3-HSTP
Cu(II) 3,5-diisopropylsalicylate
Cu(II) acetate
Cu(II) acetyl acetonate
Cu(II) bis-acetylacetone
Cu(II) cytochrome c
Cu(II)-(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2-4-pentanedionate)-(N,N,N',N' tetramethylethylenediamine)
Cu(II)-(L-Trp)-(L-Phe) complex
Cu(II)-(L-tryptophan)-(L-phenylalanine)
Cu(II)-(TAAB)
Cu(II)-2-(2-pyridyl)-benzimidazole
Cu(II)-2,2'-bicinchoninate
Cu(II)-3-(5-chlor-2-hydroxy-3-sulfophenylazo)-6-(2,4,6-tribromophenylazo)-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic Acid Co(II)
Cu(II)-5-(triethylammoniummethyl)salicylidene ortho-phenylendiiminate
Cu(II)-5-TEA-AP cpd
Cu(II)-camptothecin complex
Cu(II)-CM-Ala
Cu(II)-dap
Cu(II)-desferal
Cu(II)-desferrioxamine
Cu(II)-dibenzo(e,k)-2,3,8,9-tetraphenyl-1,4,7,10-tetraaza-cyclododeca-1,3,7,9-tetraene
Cu(II)-DOTA-CTT
Cu(II)-DTTCT
Cu(II)-Gly-Ser
Cu(II)-glycyl(2)-histidyl-glycine
Cu(II)-hematoporphyrin
Cu(II)-I-S cpd
Cu(II)-lidocaine
Cu(II)-lignocaine complex
Cu(II)-mitoxantrone
Cu(II)-o-iminosemiquinone
Cu(II)-octabromotetrakis(4-carboxyphenyl)porphine
Cu(II)-TFS
Cu(II)(2)-3,5-DIPS(4)
Cu(II)(9-acridinylmethyl-1,4,7-triazacyclononane)
Cu(II)(AMTAC)
Cu(II)(Boc-His-Gly-His-OMe)2
Cu(II)(dmp)2
Cu(II)(PHE)3
Cu(II)(pyrimol)Cl
Cu(II)(QTS)
Cu(II)2-(3,5-DIPS)4(H2O)2
Cu(II)2(indomethacinate)4 complex
Cu(II)ammine
Cu(II)BMTS
Cu(II)Gly2HisGly
Cu(II)PMSAP
Cu(II)TACH
Cu(II)tetranhydroaminobenzaldehyde
Cu(II)TMpyP-4
Cu(lignocaine)2
Cu(Lys)2
Cu(Met2Ile)2
Cu(N-quinolin-8-yl-p-toluenesulfonamidate)(2)
Cu(o-VANAHE)2
Cu(O2)(HB(3-R-5-iPrpz)3)
Cu(OAc)2(Im)4
Cu(OH)2
Cu(OP)2
Cu(OTf)2
Cu(PHE)3
Cu(Phen)2
Cu(PPPM-naphthalene)3
Cu(PTSM)
Cu(qo)2
Cu(sal-tau).H2O
Cu(SPTH)
Cu(sulfacetamide)2(NO3)2
Cu(sulfisoxazole)2
Cu(sulfisoxazole)2(H2O)4
Cu(TAAB)
Cu(TAAB)Cl2
CU/PIPE
Cu+
Cu++
Cu++ transporting, alpha polypeptide (Menkes syndrome) ATPase, zebrafish
Cu+2
Cu2(heme b)2 protein, Bos taurus
Cu2(II)(3,5-DTBS)4
Cu2(OH)2 CO3
Cu2+
Cu2+-ATPase, S cerevisiae
cu2+-exporting ATPase activity
CU201
Cu2Phen2Cl4
Cu2S cpd
Cu3-L cpd
Cualac
Cualac tessellatus
CuATP
Cuatrecasasiodendron
Cuatrecasasiodendron sp. Rova et al. 2093
Cuatrecasasiodendron spectabile
Cuatrecasasiodendron spectabile Steyerm.
Cuatresia
Cuatresia colombiana
Cuatresia colombiana Hunz.
Cuatresia exiguiflora
Cuatresia exiguiflora (D'Arcy) Hunz.
Cuatresia Hunz.
Cuatresia riparia
606 607 608 609 610