dict.md logo
Results for * in English, page 89
2-(4''-hydroxybenzyl)-3-(3'-hydroxyphenethyl)-5-methoxy-cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
2-(5-(((1,2-dihydro-3-methyl-1-oxobenzo(f)quinazolin-9-yl)methyl)amino)-1-oxo-2-isoindolinyl)glutaric acid
2-(5-(1-(5-carboxypentyl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene)penta-1,3-dienyl)-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3H-indolium
2-(5-(1-tetrazolylmethyl)thien-3-yl)-N-(2-(mercaptomethyl)-4-(phenylbutyrylglycine))
2-(5-(3-(4-(methylsulfonylamino)benzyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-1H-indole-3-yl)ethylamine
2-(5-(3-(6-benzoyl-1-propylnaphthalene-2-yloxy)propoxy)indol-1-yl)ethanoic acid
2-(5-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)pent-1-yl)sulfinyl-4,5-diphenylimidazole
2-(5-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylsulfonyl)-2-n-propoxyphenyl)-5-ethyl-7-n-propyl-3,5-dihydro-4H-pyrrolo(3,2-d)pyrimidin-4-one dihydrochloride
2-(5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-ethyl-1H-pyrazol-3-yl)-1,5,5-trimethyl-1,5-dihydroimidazol-4-thione
2-(5-(4-chlorophenyl)pentyl)oxirane-2-carboxylic acid
2-(5-(dimethylamino)naphthalen-1-ylsulfonyl)-N-henylhydrazinecarbothioamide
2-(5-amidino-1H-indol-3-yl)-N-(2'-(aminosulfonyl)-3-bromo(1,1'-biphenyl)-4-yl)acetamide
2-(5-amino-Val)-3-de-Gly-Met-enkephalin
2-(5-benzo(1,3)dioxol-5-yl-2-tert-butyl-3H-imidazol-4-yl)-6-methylpyridine hydrochloride
2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-1H-phenanthro(9,10-d)imidazole
2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-N-hydroxyacetamide
2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-(N-n-propyl-N-3-sulfopropylamino)phenol
2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-(N-propyl-N-sulfopropylamino)aniline
2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diethylaminophenol
2-(5-bromo-2,3-dimethoxyphenyl)-4-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinomethyl)imidazole
2-(5-bromo-alpha-(tert-butoxyimino)-4-fluoro-2-hydroxybenzyl)-3-hydroxypyridine 1-oxide
2-(5-carboxypentyl)-6-(6-(3,4-dihydro-4-oxo-8-propyl-2H-1-benzoypyran-7-yl)hexyl)bezenepropanoic acid
2-(5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylanilino)-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
2-(5-chloro-2-phenoxyanilino)-2-imidazoline
2-(5-chlorothien-2-yl)-N-((3S)-1-((1S)-1-methyl-2-(morpholin-4-yl)-2-oxoethyl)-2-oxopyrrolidin-3-yl)ethenesulfonamide
2-(5-chlorothien-2-yl)-N-(1-(1-methyl-2-(morpholin-4-yl)-2-oxoethyl)-2-oxopyrrolidin-3-yl)ethenesulfonamide
2-(5-CMM-OES) cpd
2-(5-cyano-1H-indol-3-yl)-1-(N,N-dimethylaminomethyl)cyclopropane
2-(5-cyclohexyl-1-(2-cyclopentyl-2-oxoethyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3H-1,3,4-benzotriazepin-3-yl)-N-(3-(5-oxo-2,5-dihydro-(1,2,4)oxadiazol-3-yl)phenyl)acetamide
2-(5-dodecylisoxazol-3-yl)-2-phenyl-N-(2,4,6-trimethoxyphenyl)acetamide
2-(5-ethoxycarbonyl-4-ethyl-6-(2-naphthyl)-1,2,3,6-tetrahydro-2-oxopyrimidin-1-yl)ethyl benzoate
2-(5-ethylpyridin-2-yl)benzimidazole
2-(5-fluoro-2-methoxy-1,4-benzodioxan-2-yl)imidazolinium bromide
2-(5-fluoro-o-toluidine)-2-imidazoline
2-(5-fluoro-pentyl)-2-methyl-malonic acid
2-(5-fluorouracil-1-yl)-5-hydroxymethyl-3-(uracil-1-yl)-1,4-dioxane
2-(5-hexyl-2-hydroxyphenyl)-8-hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
2-(5-hydrazinocarbonyl-2-oxazolyl)-5,6-dimethoxybenzothiazole
2-(5-hydroxy-3-methyl-1-(2-methyl-4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-ylazo)-4-sulfobenzoic acid
2-(5-hydroxy-4,6-dinitroindolyl)ethanol
2-(5-mercapto-(1,3,4)oxadiazol-2-yl)phenol
2-(5-methoxy-3-indolyl)-3-aminopropanol
2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)ethanohydrazide
2-(5-methyl-2-picolylsulfinyl)-1H-thieno(3,4-d)imidazole
2-(5-methyl-5-(oxiran-2-yl)-tetrahydrofuran-2-yl)propan-1-ol
2-(5-methylhexahydropyrrolo(3,4-c)pyrrol-2-yl)xanthen-9-one
2-(5-methylthien-3-yl)-2,5-dihydro-3H-pyrazolo(4,3-c)quinolin-3-one
2-(5-nitro-2-(pivaloylimino)-4-thiazoline-3-yl)diacetamide
2-(5-nitro-2-pyridylazo)-5-(N-propyl-N-sulfopropylamino)phenol
2-(5-nitrofuran-2-yl)-4-phenyl-1,3-dioxolane
2-(5-norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronim
2-(5-norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronim tetrafluoroborate
2-(5-oxo-5-(4-pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)penta-1,3-dienyl)benzonitrile
2-(5-sulfamoylaminomethylpyrrolidin-3-ylthio)-6-(1-hydroxyethyl)-1-methylcarbapen-2-em-3-carboxylic acid
2-(5-trichloromethyl-5-hydroxy-3-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
2-(5,6-dichloro-3-indolyl)propionic acid
2-(5,6-dihydro-1,3-dithiolo(4,5-b)(1,4)dithiin-2-ylidene)-5,6-dihydro-5,6-dimethyl-1,3-dithiolo(4,5-b)(1,4)dithiin
2-(5,6-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)imidazoline
2-(5,6-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)imidazoline, (S)-isomer
2-(5,6-epoxyisoprostane A2)phosphorylcholine
2-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthylamino)-2-imidazoline
2-(5'-chloro-2'-hydroxyphenyl)-4-(3H)-quinazolinone
2-(5'-chloro-2'-hydroxyphenyl)-6-chloro-4-(3H)-quinazolinone
2-(5'-chloro-2'-phosphoryloxyphenyl)-6-chloro-4-(3H)-quinazolinone
2-(5'-dimethylaminonaphthalene-1'-sulfonamido)methylimidic acid methyl ester
2-(5'-doxylstearoyl)-sn-3-lecithin
2-(5'-hydroxy-3'-methoxyphenyl)-6-hydroxy-5-methoxybenzofuran
2-(5'-methoxy-3'-hydroxyphenyl)-4-hydroxybenzofuran
2-(5'-nitro-2'-furanyl)ethenyl-4-(N-(4-(N,N-diethylamino)-1'-methylbutyl)carbamoyl)quinoline
2-(5'-nitro(furo-2'-yl)ethene-1-yl)-4-(N,N-diethylamino)-1-methylbut-1-ylaminocarbonyl-4-quinoline
2-(5'-phenylpentyl)fumaric acid
2-(5',6'-dimethoxybenzothiazolyl)benzenesulfonyl chloride
2-(5''-phosphoribosyl)-5'-AMP
2-(5H-(1)benzopyrano(2,3-b)pyridin-7-yl)propionic acid
2-(5H)-furanone
2-(6-((2-(3-hydroxypropyl)-5-methylphenylamino)methyl)-2-(3-morpholin-4-ylpropylamino)benzoimidazol-1-ylmethyl)-6-methylpyridin-3-ol
2-(6-((2-hydroxycyclopentyl)amino)purin-9-yl)-5-((2-fluorophenylthio)methyl)oxolane-3,4-diol
2-(6-((3-(4-(Diphenylmethoxy)piperidin-1-yl)propyl)amino)imidazo(1,2-b)pyridazin-2-yl)-2-methylpropanoic Acid
2-(6-((3-(4-(diphenylmethoxy)piperidino)propyl)amino)imidazo(1,2-b)pyridazin-2-yl)-2-methylpropionic acid
2-(6-(1,4-benzodioxanyl)amino)imidazoline maleate
2-(6-(2-carboxyvinyl)-2,3-dihydroxyphenyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylic acid
2-(6-(2-thieanisyl)-3-hexen-1,5-diynyl)aniline
2-(6-(2-trifluoromethylphenyl))-3-(hexen-1,5-diynyl)aniline
2-(6-(2,4-dinitrophenoxy)hexyl)oxirane carboxylic acid
2-(6-(3-Chlorophenyl)-2,4-dioxoperhydropyrimidin-3-yl)ethyl morpholine-4-carbodithioate
2-(6-(4-(2-chloro-5-fluorophenoxy)piperidin-1-yl)pyridazin-3-yl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
2-(6-(4-chlorophenoxy)hexyl)oxirane-2-carboxylic acid
2-(6-(4'-hydroxy)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl)benzoic acid
2-(6-(chrysenylmethyl)amino)-2-methyl-1,3-propanediol
2-(6-(methylamino)pyridin-3-yl)-1,3-benzothiazol-6-ol
2-(6-aminio-2-(1-pentylpyrazol-4-yl)purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
2-(6-amino-2,4-dichlorophenoxy)phenylacetic acid
2-(6-bromo-7-chloro-2,2-dimethyl-2H-1,3-benzoxazin-4-yl)pyridine 1-oxide
2-(6-carboxyhexyl)cyclopentanone hexylhydrazone
2-(6-chloro-2-(4-iodophenyl)-imidazo(1,2-alpha)pyridin-3-yl)-N-ethyl-N-methyl-acetamide
2-(6-chloro-5-fluoroindol-1-yl)-1-methylethylamine fumarate
2-(6-cyano-1-hexyn-1-yl)adenosine
2-(6-cyano-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-4-yl)pyridine-1-oxide
2-(6-cyano-3-((2,2-difluoro-2-pyridin-2-ylethyl)amino)-2-oxopyrazin-1(2H)-yl)-N-((3-fluoropyridin-2-yl)methyl)acetamide
2-(6-diethylaminobenzo(b)furan-2-yl)-3-hydroxychromone
2-(6-fluoro-3-pyridyl)-7-azabicyclo(2.2.1)heptane
2-(6-hydroxynaphthyl)-O-beta-D-xylopyranoside
2-(6-hydroxyquinolyl)-2-thiazole-4-carboxylic acid
2-(6-iodo-3-pyridinyl)-7-azabicyclo(2.2.1)heptane
2-(6-methyl-3,4-dioxocyclohexa-1,5-dienyl)-2-phenyl-2H-indene-1,3-dione
2-(6-uradinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-oxyl
2-(6,11-dihydro-11-oxodibenz(b,e)oxepin-3-yl)propionic acid
2-(6,7-dimethoxyquinazolin-4-yl)-5-(pyridiin-2-yl)-2H-1,2,4-triazol-3-amine
2-(6'-carboxyhexyl)-3-n-hexylcyclohexylamine
2-(6'-methoxy-3',4'-dihydro-1'-naphthyl)-4H-3,1-benzoxazin-4-one
2-(6'-methyl-2'-benzothiazolylazo)chromotropic acid
2-(6'-methylheptanol-1'-yl)-3-hydroxymethyl-4-butanolide
2-(6'-methylheptanoyl)-3-hydroxymethyl-4-butanolide
2-(6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9--trimethyl-6H-dibenzo-(b,d)pyranyl-1-methoxy)-2-hexyl-1,3-dithiolane
2-(6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-1-hydroxy-6H-pyranyl)-2-hexyl-1,3-dithiolane
2-(7-(1-methylimidazolium-3-yl)methyl-9-fluorenone-3-yl)-6-(1-hydroxyethyl)carbapen-2-em-3-carboxylate
2-(7-(1,3-dihydro-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-2H-benz(e)indol-2-ylidene)-1,3,5-heptatrienyl)-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz(e)indolium hydroxide, inner salt, sodium salt
2-(7-(2-naphthyl)-6-heptenamide)benzoic acid
2-(7-(2-naphthyl)-6-heptenamido)benzoic acid
2-(7-(3,4-dimethoxyphenyl)imidazo(1,2-c)pyrimidin-5-ylamino)nicotinamide
2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-3-((1,4-dioxa-8-azaspiro(4.5)dec-8-yl)carbonylmethyl)isoindolin-1-one
2-(7-chloro-1.8-naphthyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-(5-methyl-2-oxohexyl)-1H-isoindol-1-one
2-(7-chloro-2-naphthyridin-1,8-yl)-3-(5-methyl-2-oxohexyl)isoindolin-1-one
2-(7-chloro-2-naphthyridin-1,8-yl)isoindolin-1-yl-4-acetamidobutyrate
2-(7-cyano-8,16-dihydroxy-9,11,13,15-tetramethyl-18-oxooxacyclooctadeca-4,6-dien-2-yl)-cyclopentanecar boxylic acid
2-(7-indenyloxymethyl)morpholine
2-(7-nitrobenzofurazan-4-yl)aminoethanesulfonate
2-(7-oxabicyclo(2.2.1)heptane-2-exo,3-exo-dicarboximido)glutarimide
2-(7,13-dihydroxy-2-octadecenoylamino)ethanesulfonic acid
2-(7,7-azo-3,12-dihydroxy-5-cholan-24-oylamino)ethanesulfonic acid
2-(7,7-F2)DMPC-d52
2-(7,8-dihydro-6,6-dimethyl-6H-(1,4)oxazino(2,3-f)(2,1,3)benzoxadiazol-8-yl)pyridine N-oxide
2-(7,9-bis(methoxymethoxy)-8-methyl-11-oxatricyclo(4.4.1.0(2,7))undec-2-en-3-yl)-3-pentyn-2-ol
2-(7'-theophyllinemethyl)1,3-dioxolane
2-(8-((6-chlorobenzo(1,3)dioxol-5-yl)methyl)-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro(4.5)dec-3-yl)-N-methylacetamide
2-(8-(6-(hydroxymethyl)-2,6-dimethyl-3-oxo-1-cyclohexen-1-yl)-2,6-dimethyl-5,7-octadienamido)ethanesulfonic acid
2-(8-(methoxycarbonylamino)dibenzo(b,d)furan-3-sulfonamido)-3-methylbutanoic acid
2-(8-bromo-2beta,7-dimethyl-4-oxo-1,3alpha-benzoxazan-5-yl)-3-isopropylcyclopentylacetic acid
2-(8-cyclohexyloctyl)-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone
2-(8-dimethylaminooctylthio)-6-isopropyl-3-pyridyl-2-thienyl ketone citrate
2-(8-methyl-10,11-dihydro-11-oxodibenz(b,f)oxepin-2-yl)propionic acid
2-(8-quinolinoxy)propionic acid
2-(8-quinolylazo)-4,5-di-4-tolylimidazole
2-(8-quinolylazo)-4,5-di-p-tolylimidazole
2-(8-quinolylazo)-4,5-diphenylimidazole
2-(8,9-dihydro-7H-pyrano(2,3-g)indazol-1-yl)-1-methylethylamine
2-(9-(2-hydroxyethyl)imino-3,7-dimethyl-1,3,5,7-decatrien-1-yl)- 1,3,3-trimethylcyclohexene
2-(9-(2-piperidinoethoxy)-4-oxo-4H-pyrido(1,2-a)pyrimidin-2-yloxymethyl)-4-(1-methylethyl)-6-methoxy-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one-1,1-dioxide
2-(9-2-HEIDM-DTMCH)
2-(9-anthroyl)palmitic acid
2-(9-anthroyloxy)palmitate
2-(9-anthroyloxy)stearic acid
2-(9-anthryl)ethyl chloroformate
2-(9-fluorenyl)glycine
2-(9-methoxy-3,7-dimethyl-1,3,5,7-nonatetraenyl)-1,3,3-trimethylcyclohexene
2-(9-oxo)nonanoyl glycerol
2-(9,10-dimethoxyanthracenyl)-tert-butylhydroxylamine
2-(acetamido)ethyl-2'-pyridyl disulfide
2-(acetamidomethylene)succinate amidohydrolase (deaminating, decarboxylating)
2-(acetamidomethylene)succinate hydrolase activity
2-(acetamidomethylene)succinate hydrolase, Mesorhizobium loti
2-(Acetolyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide
2-(acetoxyamino)-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridine
2-(acetoxymethyl)-3-(hydroxymethyl)bicyclo-(2.2.1)-hept-5-ene
2-(acetoxymethyl)-9-(3,4-dichlorophenylmethylene)-7-azatricyclo(4.3.1.0(3,7))decane
2-(acetoxymethyl)benzoic acid
2-(acetoxyphenyl)-2-chloro-N-methylethylammonium chloride
2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-glucopyranuronosyl-D-glucopyranose
2-(acetylamino)-2-deoxygalactonic acid delta-lactone
2-(acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-, (2R)-
2-(acetylamino)-4-O-(2-(acetylamino)-2-deoxy-4-O-sulfogalactopyranosyl)-2-deoxyglucose
2-(acetylamino)-4O-(2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D- glucopyranosyl)-2-deoxy-D-glucose
2-(acetylamino)octanoic acid
2-(acetylamino)propanamide
2-(acetylcysteine)-N-isopropylacetanilide
2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride
2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium
2-(Acetyloxy)benzoic Acid
2-(acetyloxy)benzoic acid 6-(nitrooxymethyl)-2-phenylmethyl ester
2-(acetyloxy)benzoic acid, 2-methoxyphenyl ester
2-(acetyloxy)benzoic acid, magnesium oxide mixture
2-(acetyloxy)benzoyl-2-methoxyphenoxyethyl ester
2-(alanylamino)-butyric acid
2-(allyl-1-piperazinyl)-4-n-amyloxyquinazoline fumarate
2-(allyloxy)amino 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-3H-1, 4-benzodiazepine
2-(allylthio)pyrazine
2-(alpha-(2-fluoromethoxyphenoxy)benzyl)morpholine
2-(alpha-(2-iodophenoxy)benzyl)morpholine
2-(alpha-(2-methoxyphenoxy)benzyl)morpholine
2-(alpha-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl) delta-2-imidazoline
2-(alpha-bromoacetylamino)fluorene
2-(alpha-D-glucopyranosyl)methyl-2,5,7,8-tetramethylchroman-6-ol
2-(alpha-D-mannopyranosidyl)ethyl 3'-azido-3'-deoxy-5'-thymidinyl phosphate
2-(alpha-fluoroethyl)tetrahydrobenzimidazole
2-(alpha-hydroxybenzyl)-2-imidazoline
2-(alpha-hydroxybenzyl)benzimidazole
2-(alpha-hydroxybenzyl)imidazo(4,5-c)pyridine
2-(alpha-hydroxybenzyl)thiamine chloride
2-(alpha-hydroxyethyl)-3,4-dimethylthiazolium
2-(alpha-hydroxyethyl)-3,4-dimethylthiazolium bromide
2-(alpha-mannopyranosyl)-L-tryptophan
2-(alpha-naphthoyl)ethyltrimethylammonium iodide
2-(alpha-p-chlorophenyl-alpha-phenylacetyl)indane-1,3-dione
2-(alpha-thenoylamino)-2-nitro-5-thiazole
2-(alpha-thenoylamino)-5-nitrothiazole
2-(alpha-thenoylthio)propionylglycine
2-(alpha-theonyl)thiopropionylglycine
2-(amino)oleic acid
2-(aminocarbonyl)-4-(5,5-bis(4-fluorophenyl)pentyl)-N-(3-chloro-2,5,6,7-tetrahydro-2-oxo-1H-pyridin-4-yl)-1-piperazine acetamide
2-(aminoethanesulfonylamino)pyridine
2-(aminomethyl)-2-pentadecylheptadecanoic acid
2-(aminomethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-6-iodophenol
2-(aminomethyl)-4-(hydroxymethyl)furan
2-(aminomethyl)-5-hydroxy-4H-pyran-4-one
2-(aminomethyl)cyclobutanecarboxylic acid
2-(aminomethyl)cyclohexylamine
2-(aminomethyl)cyclohexylamine, (1R-cis)-isomer
2-(aminomethyl)cyclohexylamine, (1S-cis)-isomer
2-(aminomethyl)cyclohexylamine, (1S-trans)-isomer
2-(aminomethyl)cyclohexylamine, (trans-(+-))-isomer
2-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylic acid
2-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylic acid, (cis)-(+-)-isomer
2-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylic acid, (cis)-isomer
2-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylic acid, (trans)-(+-)-isomer
2-(aminomethyl)phenol
2-(aminophenylmethylene)benzo(b)thiophene-3-one
2-(aminopropyl-1-oxyl)-4-((5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)carboxamido)benzoic acid
2-(AOC)
2-(BA)-PFAA
2-(benzenesulfonyl)-3,3-bis(methylsulfanyl)acrylonitrile
2-(benzimidazo-2-ylthio)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-ethanone
2-(benzo(1,3)dioxo-5-yl)-6-isopropyl-4-(4-methoxyphenyl)-2H-chromene-3-carboxylic acid
2-(benzothiazol-6-ylamino)-4-(indan-5-ylamino)pyrimidine
2-(benzothiazolylthio)acetamide
2-(benzotriazol-1-yl)oxy-1,3-dimethylimidazolidinium
2-(benzoylamino)-6-(phenylamino)benzoic acid
2-(benzyl(phenyl)amino)ethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-(5,5-dimethyl-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-yl)-1-(2-morpholinoethyl)-4-(3-nitrophenyl)-3-pyridine carboxylate
2-(benzylaminocarbonyl)-3-(3,4-dihydroxystyryl)acrylonitrile
2-(benzylidenehydrazino)-4-tert-butyl-6-piperazino-s-triazine
2-(benzyloxy)-N-(1,2-diethyltetrahydro-1H-pyrazol-4-yl)benzamide
2-(benzyloxy)-tetrahydro-5,5-dimethylfuran
2-(benzyloxycarbonyl)-2-(fluorenylmethoxyamino)ethyl N-acetyl-3,4,5-tri-O-acetyl-2-acetamido-2-deoxy-1-thioglucopyranoside
2-(benzyloxycarbonyl)amino-5-(1'-carboxy-2'-phenylethyl)carbamoyl-3-oxo-2,3,5,6,11,11b-hexahydro-1H-indolizino(8,7-b)indole
2-(benzyloxycarbonyl)amino-CPCOHII
2-(beta-(3-iodo-4-hydroxyphenyl)ethylaminomethyl)tetralone
2-(beta-(3-iodo-4-hydroxyphenyl)ethylaminomethyl)tetralone, (+-)-isomer
2-(beta-(3-iodo-4-hydroxyphenyl)ethylaminomethyl)tetralone, (+-)-isomer, 125I-labeled
2-(beta-(3-iodo-4-hydroxyphenyl)ethylaminomethyl)tetralone, 125I-labeled
2-(beta-(4-hydroxy-3-iodophenyl)ethylaminomethyl)tetralone
2-(beta-(4-hydroxyphenyl)ethylaminomethyl)tetralone
2-(beta-aminoethyl)pyridine
2-(beta-D-glucopyranosyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
2-(beta-D-glucopyranosyl)-5-methylbenzimidazole
2-(beta-D-glucopyranosyl)-5-methylbenzothiazole
2-(beta-D-glucosyl)-sn-glycerol-3-phosphate phosphohydrolase activity
2-(beta-D-ribofuranosyl)thiazol-4-ylcarboximidate
2-(beta-D-ribofuranosyl)thiazole-4-carbonitrile
2-(beta-diethylaminoethylamino)-3,4-cyclohexenothia-xanthone
2-(beta-hydroxyphenethylamino)pyridine hydrochloride
2-(beta-methoxyethyl)pyridine
2-(beta-naphthoyl)ethyltrimethylammonium iodide
2-(beta-pyridyl-(2'')-ethenyl)-3-(2'-methylphenyl)quinazolinone
2-(beta-quinolylethyl)-1,2,3,4,6,7,12,12a-octahydropyrazino(2',1'-6,1)pyrido(3,4-b)indole
2-(bicyclo(2.2.1)hept-2-ylidene)ethanamine
2-(bicyclo(2.2.1)heptane-2-endo-3-endo- dicarboximido)glutaramide
2-(bicyclo(2.2.1)heptane-2-endo,3-endo-dicarboximido)glutarimide
2-(biotinamido)ethanethiol
2-(biotinylamido)ethanol
2-(biphenyl-3-ylamino)benzamide
2-(biphenyl-4-ylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylic acid
2-(bis-(hydroxyethyl)amino)-6-(4-methoxybenzylamino)-9-isopropyl-purine
2-(bis-carboxymethylamino)-6-(2-(1,3-di-O-oleylglyceroxy)acetylamino)hexanoic acid nickel(II)
2-(bis(2-chloroethyl)amino)-1,4-benzoquinone
2-(bis(2-chloroethyl)amino)ethanesulfonic acid
2-(bis(2-chloroethyl)amino)ethanol
2-(bis(2-chloroethyl)amino)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-4-ol 2-oxide
2-(bis(2-chloroethyl)amino)tetrahydro-4H-1,3,2-oxazaphosphorin-4-one 2-oxide
2-(bis(2-chloroethyl)amino)tetrahydro-5-chloro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide
2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-1,4-benzoquinone
2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-2(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
2-(bis(2-hydroxyethyl)methylammonio)ethylstearylphosphate
2-(bromoacetyl)amino-2-deoxy-beta-D-glucopyranose
2-(bromoacetylamino)fluorene
2-(bromoethanoyloxy)-2-phenylethanoic acid
2-(bromomethyl)-3-chloro-oxirane
2-(butanoyloxymethyl)-5,5-difluoro-4-oxo-octyl phosphoethanolamine
2-(butylamino)ethanethiol
2-(butylaminoformamido)-6-methyl-5-((5-anthracyl)methyl)-4(1H)-pyrimidinone
2-(butylaminomethyl)-1,4-benzodioxan
2-(butylthio)benzothiazole
2-(butyryl-(2'-(4-chloro-5-methylisoxazol-3-ylsulfamoyl)biphenyl-4-ylmethyl)amino)-N-isopropyl-3-methylbutyramide
2-(butyryl-(2'-(4-fluoro-5-methylisoxazol-3-ylsulfamoyl)biphenyl-4-ylmethyl)amino)-N-isopropyl-3-methylbutyramide
2-(butyryl-(2'-(4,5-dimethylisoxazol-3-ylsulfamoyl)biphenyl-4-ylmethyl)amino)-N-isopropyl-3-methylbutyramide
2-(carbamylmethyl)-8-hydroxy-3H-cyclopenta(a)naphthalene
2-(carboxy-3'-propyl)-3-amino-4-methyl-6-phenylpyridazinium chloride
2-(carboxy-3'-propyl)-3-amino-6-p-chlorophenylpyridazinium chloride
2-(carboxycyclopropyl)glycine
2-(carboxymethoxy)-5-(2-((2-((3-carboxypropanoyl)amino)-3-phenylpropanoyl)amio)-3-oxo-3-(pentylamino)propyl)benzoic acid
2-(carboxymethyl)-3-(4-cyanophenyl)-1-(3-(((((((hexahydro-2-oxo-1H-thieno(3,4-d)imidazol-4-yl)butyl)carbonyl)amino)ethylamino)carbonyl)methyl)-4-methyl-2-oxobenzopyran-7-yl)guanidine
2-(carboxymethylthio)benzothiazole
2-(chlorodifluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
2-(chloroethoxy)-p-N-dimethylaminophenylphosphinylacetic acid hydrazide
2-(chloroethylmethylamino)ethyl-2,2-diphenylpentanoate hydrochloride
2-(chloromethyl)-3-(tributylstannyl)propene
2-(CM)-3-(TBS)P
2-(CP)-DOPMC-DT
2-(cyanoimino)-5,5-diphenyl-4-imidazolidinone
2-(cyanomethylene)-3-hydroxy-4,5-dimethoxycyclohexyl-beta-glucoside
2-(cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-2H-1,2,5-thiadiazino(3,2-a)isoquinoline-4,4-dioxide
2-(cyclohexylcarbonyl)-4-oxo-1,2,3,4,6,7,8,12b-octahydropyrazino(2,1-a)(2)benzazepine
2-(cyclohexylmethylidenehydrazino)adenosine
2-(cyclohexylthio)-1-thiomorpholinoethanone
2-(cyclopentylthio)-4-(1-(2,6-difluorophenyl)ethyl)-3,4-dihydro-5-methylpyrimidin-4(3H)-one
2-(cysteine)-N-isopropylacetanilide
2-(cysteinyl)amido-2-deoxy-D-galacturonic acid
2-(D)-benzaldehyde
2-(d5)-hexadecenal
2-(DCA)PAA
2-(DH)P-MP
2-(di-(2-chloroethyl)amino)tetrahydro-5-fluoro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide
2-(di-n-propylamino)-6-(4-methoxyphenylsulfonylmethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
2-(di-n-propylamino)tetralin
2-(diacetylamino)-1-methylprop-1-enyl acetate
2-(dibutylamino)ethanol
2-(dichloromethyl)benzimidazole
2-(diethylamino-2-ethyl)-9-hydroxyellipticinium
2-(diethylamino)-1-methylethyl cis-1- hydroxy(bicyclohexyl)-2-carboxylate
2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide
2-(diethylamino)-7-ethoxychromone
2-(diethylamino)-7-hydroxychromone
2-(Diethylamino)-N-(2,6-Dimethylphenyl)Acetamide
2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide Monohydrochloride
2-(diethylamino)-N-(4-(2-fluorobenzoyl)-1,3-dimethyl-1-H-pyrazol-5-yl)acetamide HCl
2-(diethylamino)ethanethiol
2-(DIETHYLAMINO)ETHANOL
2-(diethylamino)ethyl 1,1-diphenylethyl sulfide
2-(Diethylamino)ethyl 3-amino-4-propoxybenzoate Monohydrochloride
2-(Diethylamino)ethyl 3-phenylsalicylate
2-(diethylamino)ethyl 4-acetylaminobenzoate
2-(diethylamino)ethyl ether Sephadex A50
2-(Diethylamino)Ethyl Methacrylate
2-(Diethylamino)ethyl p-aminobenzoate Monohydrochloride
2-(diethylaminoacetamide)-3-cyano-4,5-dimethylpyrrole
2-(diethylaminoacetamido)-3-carbamyl-4-methyl-benzylpyrrole
2-(diethylaminoacetamido)-3-cyano-4-methyl-5-benzylpyrrole
2-(diethylaminoethyl)-4-amino-2-chlorobenzoate
2-(diethylaminoethyl)nicotinate citrate
2-(diethylaminoethyl)sephadex
2-(diethylaminoethyl)thioacetoxymutilin
2-(diethylaminomethyl)-1,4-benzodioxane
2-(diethylbenzylaminoethyl)thiol trans-cinnamate bromide
2-(diethylmethylaminoethyl)-2,2-diphenylvalerate iodide
2-(diethylphosphonate)nitrosopropane
2-(Difluoromethyl)-DL-ornithine
2-(Difluoromethyl)-dl-ornithine Hydrochloride, Monohydrate
2-(difluoromethyl)arginine
2-(difluoromethyl)lysine
2-(diHOPh)-DTCOOH
2-(dihydroxymethyl)-2-hydroxy-2H-pyran-3(6H)-one
2-(diiodotyrosine)alpha-MSH
2-(diisopropylamino)ethyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate
2-(dimethylamino ethyl)acrylate
2-(dimethylamino)-1-((2-(3-methoxyphenyl)phenoxy)methyl)ethyl hydrogensuccinate hydrochloride
2-(Dimethylamino)-1,1-dimethylethyl Diphenylglycolate Hydrochloride
2-(dimethylamino)-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3a,5,6,6a-tetrahydro-4H-cyclopentoxazol-5-yl 2-acetamido-4-O-(2-acetamido-2-deoxyglucopyranosyl)-2-deoxyglucopyranoside
2-(dimethylamino)-4'-((1-methyl-2-nitroimidazole-5-yl)methoxy)acetanilide
2-(dimethylamino)-8-(methylamino)-6-methyl-1,3,7,9-tetraazacyclopent(e)azulene
2-(dimethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
2-(dimethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, hydrochloride
2-(dimethylamino)ethanol p-acetamidobenzoate
2-(dimethylamino)ethyl ethoxydiphenylacetate
2-(dimethylamino)ethyl methacrylate
2-(dimethylamino)ethyl-0-(2-ethylbutyl)benzilate
2-(dimethylamino)ethylbenzilate
2-(dimethylamino)ethylputreanine NONOate
2-(dimethylamino)ethylputreanine-nitric oxide adduct
2-(dimethylamino)fluorene
2-(dimethylamino)propiophenone
2-(dimethylaminostyryl)-1-ethylpyridinium
2-(dimethylaminostyryl)-1-ethylpyridinium iodide
2-(dimethyloctylsilyl)ethyl lactoside
2-(dimethylthio)ethanol
2-(dioxo-2,6-diazabicyclo(5.2.0)non-ethyl) phosphonic acid
2-(diphenylacetyl)-1,3-indandione 1-hydrazone
2-(diphenylacetyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 1-hydrazone
2-(Diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethylamin-N-oxid, 2-oxo-10-bornansulfonat
2-(diphenylmethyl)-1-piperidineethanol
2-(diphenylmethyl)-N-((2-iodophenyl)methyl)-1-azabicyclo(2.2.2)octan-3-amine
2-(diphenylmethyl)-N-((2-iodophenyl)methyl)-3-quinuclidinamine
2-(diphenylmethyl)-N-((2-methoxyphenyl)methyl)-1-azabicyclo(2.2.2)octan-3-amine
2-(diphenylphosphinoyl)-2-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole N-oxide
2-(DM)ESE-P
2-(DMP)T
2-(DP)-2-MP cpd
2-(DP)-PBF
2-(E)-3-(E)-2,3-dihydroxyprop-1-enylimino-mycosporine-alanine
2-(ECP)-N-EBA cpd
2-(EIP)PhC
2-(ethoxycarbonyl)-6,6-dihydropenicillanic acid
2-(ethoxycarbonylamino)-10-(3-(diethylamino)propionyl)phenothiazine
2-(ethoxymethylthio)-9-phenylcyclohepta(d)pyrimidone
2-(ethyl(propyl)amino)ethyl 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate
2-(Ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanone
2-(ethylnitrosamino)ethanol
2-(Ethylpropylamino)-2',6'-butyroxylidide
2-(ethylthio)-4,6-bis(isopropylamino)-s- triazine
2-(ferrocenylmethylamino)-7-methyl-1,8-naphthyridine
2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone
2-(fluoromethyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)alanine
2-(fluoromethyl)-3-(phytyl)-1,4-naphthoquione 2,3-epoxide
2-(fluoromethyl)-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
2-(fluoromethyl)dehydroornithine ethyl ester
2-(fluoromethyl)dehydroornithine ethyl ester dihydrochloride, (E)-isomer
2-(fluoromethyl)dehydroornithine ethyl ester, (E)-isomer
2-(fluoromethyl)dehydroornithine methyl ester
2-(fluoromethyl)glutamic acid
2-(FM)CHC-MAOA
2-(formamido)-1-N-(5-phosphoribosyl)acetamidine cyclo-ligase (ADP-forming)
2-(formamido)-N1-(5-phosphoribosyl)acetamidine cyclo-ligase (ADP-forming)
2-(formylamino)trachyopsane
2-(formyloxy)-4-(methylthio)butyryl-leucyl-phenylalanine methyl ester
2-(furan-2-yl)-4-(phenoxy)quinoline
2-(furan-2-yl)-5-(2,3,4-trihydroxybutyl)-1,4-diazine
2-(Furfurylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzenesulfonic Acid
2-(gamma-chloro-beta-isopropylamino)ethylnaphthalene.HCl
2-(glucopyranosyl)methyl-2,5,7,8-tetramethylchroman-6-ol
2-(glucopyranosyloxymethyl)-5-hydroxymethylfuran
2-(glutathione-yl)-N,N,N',N'-tetramethyl-4-phenylenediamine
2-(GOM)-5-HMF
2-(guanylformylmethoxy)-3-(triphospho)propanal
2-(hexadecyloxy)-6-methyl-4H-3,1-benzoxazin-4-one
2-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-4'-aminopropiophenone dihydrochloride
2-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)ethyl alpha-cyclohexyl-3-thiopheneacetate citrate (1:1)
2-(hexahydroazepine)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
2-(hexanoylamino)-5-phenylpent-4-ene-1,3-diol
2-(HHP)MEDHP cpd
2-(HMP-MA)BA-AA cpd
2-(HP)TIPDM-C
2-(hydroxy(4-nitrophenyl)methyl)cyclopent-2-enone
2-(hydroxy(phenyl)methyl)-2-methylcyclohexanone
2-(hydroxy)-3-octyn carboxanilide
2-(hydroxyethyl)-7-(2-hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzofuran
2-(hydroxyethyl)-ThDP
2-(hydroxyethyl)benzimidazole
2-(hydroxyimino)propanohydroxamic acid
2-(hydroxyiminomethyl)-1-methylpyridinium methanesulfonate
2-(hydroxymethyl)-1-((7-oxo-8-phenyl-7H-thieno(2,3-a)quinolizin-10-yl)carbonyl)pyrrolidine
2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, cyclic phosphite (1:1)
2-(hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol
2-(hydroxymethyl)-2-phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione
2-(hydroxymethyl)-3-(acetamidomethylene)succinate amidohydrolase (deaminating, decarboxylating)
2-(hydroxymethyl)-3-(acetamidomethylene)succinate hydrolase activity
2-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol
2-(hydroxymethyl)-hexahydro-7-((2-methyl-1-oxo-2-butenyl)oxy)-1H-pyrrolizin-1-yl-2-butenoic acid
2-(hydroxymethyl)-N,N-dimethylpiperidinium benzilate
2-(hydroxymethyl)anthraquinone
2-(hydroxymethyl)anthraquinone-hemiglutarate
2-(hydroxymethyl)butyric acid
2-(hydroxymethyl)erythritol
2-(hydroxymethyl)ethisterone
2-(hydroxymethyl)ethisterone, (2beta,17alpha)-isomer
2-(hydroxypentafluorophenylmethylphosphinoylmethyl)pentanedioic acid
2-(hydroxypropyl) p-nitrophenyl phosphate
2-(hydroxypropyl)-4-nitrophenyl phosphate
2-(hydroxypropyl)-p-nitrophenyl phosphate
2-(imidazol-1-yl)-1-hydroxyethylidene-1,1-bisphosphonic acid
2-(imidazol-1-yl)-4,6-dimorpholino-1,3,5-triazine
2-(indanyl)glycine
2-(indol-3-yl)-1,1,3,3-tetramethylthiouronium nitrate
2-(indol-3-ylmethyl)-3,3'-diindolylmethane
2-(indol-3-ylmethyl)indol-3-ylacetic acid
2-(isopropoxyphenyl)piperazine-N-homopiperidinyl-3-(piperazinylmethyl)benzamide
2-(isopropylthio)benzoic acid
2-(L-alanylamino)-L-butyric acid 0.33 hydrate
2-(levulinyloxymethyl)-5-methoxy-4-nitrobenzoyl
2-(linoleoylamino)-1,3-propanediol
2-(linoleyloxy)-3-(N-phenylamino)propyl linoleate
2-(LO)-(PA)PL
2-(m-azidobenzoyl)taxol
2-(m-carboxylphenyl)-3-(m-carboxylbenzyl)succinic acid
2-(mannopyranosidyl)ethyl 3'-azido-3'-deoxy-5'-thymidinyl phosphate
2-(mannopyranosyl)-tryptophan
2-(mercaptomethyl)-3-phenylpropanoic acid
2-(mercaptomethyl)-4-methylpentanoic acid
2-(Methacryloyloxy)ethanol
2-(methacryloyloxy)ethyl acetocetate
2-(methacryloyloxy)ethyl galactopyranoside
2-(methacryloyloxy)ethyl hydrogen maleate
2-(methacryloyloxy)ethyl phosphate
2-(methoxy-(1,2-dioleylglyceroxy)methoxy)-N,N,N-trimethylammonium
2-(methoxy-(1,2-dioleylglyceroxy)methoxy)-N,N,N-trimethylammonium iodide
2-(methoxy-2-(1',2'-dioleylglyceroxy)dioxolane-4-yl)methyl-N,N,N-trimethylammonium
2-(methoxy-2-(1',2'-dioleylglyceroxy)dioxolane-4-yl)methyl-N,N,N-trimethylammonium iodide
2-(methoxycarbonyl(4-methoxyphenyl)methylsulfanyl)-1H-benzimidazole-4-carboxylic acid amide
2-(methoxycarbonyl)-7-methyl-3-phenyl-7-azabicyclo(2.1.1)heptane
2-(Methoxycarbonyl)propene
2-(Methoxycarbonylamino)benzimidazole
2-(methoxyimino)-N-methyl-2-(2-((1-(3-trifluoromethylphenyl)ethoxyimino)methyl)phenyl)acetamide
2-(methoxymethyl)-1-((7-oxo-8-phenyl-7H-thieno(2,3-a)quinolizin-10-yl)carbonyl)pyrrolidine
2-(methyl 2-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-3-deoxyaltropyranosid-3-yl)ethanal
87 88 89 90 91